એ રૂપથી ઘણા અમીર હતા સાહેબ,
બસ દિલના સાવ ગરીબ નીકળ્યા !!