તકલીફના પહેલા બે અક્ષરમાં જ તક છુપાયેલી છે,
માટે તકલીફ પડે તો તેમાંથી તક શોધતા શીખી લો સફળતા નક્કી મળશે.

 😘 શુભ સવાર 😘