😊વરસાદના છાંટા શીખવે છે કે...

જિંદગીની સૌથી અદભૂત ક્ષણો પકડી શકાતી નથી,😊
ફક્ત માણી શકાય છે...!!!

    Good Morning