વહેણ બદલતી નદી અને
વર્તન બદલતી વ્યક્તિ
હંમેશા વિપત્તિ લાવે છે !!