શરીર તો વેચતા પણ મળે છે,
પણ હું તો તારા પ્રેમનો તરસ્યો હતો !!