પ્રેમનો જ તો આ રીવાજ હોય છે,
એક બીમાર તો બીજો એનો ઈલાજ હોય છે !!