સવાર ની ચાય અને વડીલ - Status - Shayari - Quotes - Messages - HP Video Status

 


સવાર ની ચાય અને વડીલ ની રાય 

નિયમિત લેવી પણ ગરીબ ની હાય 

અને નવરાય ની રાય કયારેય ન લેવી