*એક સમય હતો જ્યારે વાતો જ પૂરી નહોતી થતી, 

ને એક આ સમય છે કે એનાથી વાત જ નથી થતી.!!