તમારું ધાર્યું થાય તો તમે ખુશ,
અને ના થાય તો બળવા વાળા ખુશ !!