બસ પૂછવાની હિંમત હોવી જોઈએ,
બાકી સામેથી તો હા જ હોય છે !!