તરસ લાગી છે ને પાણીની બાધા છેં,
આવી જ કાંઈક કાનાની રાધા છેં....