કોઈને ખોઈને પણ ચાહતા રહેવું,
એ દરેક લોકોનું કામ નથી સાહેબ !!