જેને જોવો એ બધા લગન કરે છે,
ખબર નથી પડતી હું મોડી છું કે એ લોકો વહેલા !!
😂😂😂😂😂😂