*મારાથી રિસાઈ જવું તો માત્ર એક બહાનું છે તારું,*
*બાકી તો ખબર જ છે કે તું મને દિલથી ચાહે છે !!*