જો પેટમાં પાપ હશે ને સાહેબ,
તો નસીબ કોઈ દિવસ સાથ નહીં આપે !!