બસ આજે એટલું જ કહેવું છે,
કે તું ધારે એના કરતા વધારે ખાસ છે !!