ઓય પાગલ તારું ધ્યાન રાખ્યા કર,
બહુ દુવાઓ પછી મળી છે તું !!