એવા તે કેવા ચોઘડિયે મળ્યા આપણે,
કે ના તો મળી શક્યા કે ના તો જુદા થઇ શક્યા !!