સફળતા કરતા સંતોષ ઉત્તમ છે
કારણ
સફળતા એ બીજા નક્કી કરે છે
જ્યારે
સંતોષ એ આપણો આત્મા નક્કી કરે છે.
                                                                                                                                                                                      
Good morning