મહેનત કરવાવાળા માણસ
સાથે બીજું કોઈ હોય કે ના હોય,
ભગવાન જરૂર સાથ આપે છે !!