જિંદગી જયારે પણ તક આપે,
એ તકને માણતા શીખજો તો
સફળતા આપોઆપ મળી જશે !!