ઈજ્જત બધાની કરજો સાહેબ,
પણ ભરોસો સમજી વિચારીને કરજો !!
🌹💐🌹શુભ રાત્રી🌹💐🌹