જે વ્યક્તિ તમને તમારા ભૂતકાળ સાથે ન સ્વીકારે,
એની સાથે તમારું ભવિષ્ય શક્ય જ નથી !!
🌹💐🌹શુભ રાત્રી🌹💐🌹