જે સાથે હોય એ સમજતા નથી હોતા,
અને જે સમજતા હોય એ સાથે નથી હોતા !!

🌹💐🌹Good Night🌹💐🌹