જે સંબંધ દિલથી હોય એ જ આગળ વધે છે,
બાકી આ આંખોની પસંદ તો રોજ બદલાય છે !!


🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹