🙏🏻🥀🌹🌷🌻🥀🙏🏻

      ભરોસો અને આશીર્વાદ કયારેય દેખાતા નથી..
              પણ તે
         અસંભવ ને સંભવ  બનાવી દે છે..!

   🌹🌹 શુભ સવાર   🌹🌹