જે માણસ મુસીબતો સામે નથી નમતો,
એની જ સામે આ દુનિયા નમી જાય છે !!

🌹💐🌹શુભ સવાર🌹💐🌹