ઉંચા ઉડવા માટે પાંખો ની જરૂર તો,
પક્ષી ને પડે છે સાહેબ,
માણસ તો જેટલો નમે,
એટલો જ  ઉંચો જાય છે

 🍀🙏 શુભ સવાર 🙏🍀😊