સારુ કામ અને સારી ભાષા ફિક્સ ડિપોઝિટ સમાન છે,
સમય જતાં મુડી ની સાથે વ્યાજ પણ આપી જાય  છે....

Good Morning 🌹